Unia Europejska

Eksport główną drogą rozwoju firmy STAL IMPEX Sp. z o.o.

Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki

STAL IMPEX SP. Z O.O. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Eksport główną drogą rozwoju firmy STAL IMPEX Sp. z o.o.” w ramach 3. Osi Priorytetowej „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki” Poddziałanie 3.3.2. Aktywność międzynarodowa małopolskich MSP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 466 216,75 PLN

W tym wydatki kwalifikowane: 379 038,00 PLN

Kwota dofinansowania: 189 519,00 PLN

Okres realizacji Projektu: 01.01.2018 - 31.12.2019

Realizacja projektu jest wynikiem planów rozwojowych firmy STAL IMPEX SP. Z O.O., które zakładają konieczność dywersyfikacji źródeł przychodów firmy w wyniku internacjonalizacji działalności.

Celem projektu jest wdrożenie aktualnej strategii eksportowej firmy na lata 2018-2019, w której wskazano najważniejsze działania, które firma powinna podjąć w tym okresie aby podtrzymać dotychczasowy poziom eksportu i pozyskać nowe rynki zagraniczne tj. rynek francuski. Efektem projektu będzie osiągnięcie założeń strategicznych firmy w zakresie działalności eksportowej, którymi jest osiągnięcie silnej pozycji konkurencyjnej na rynkach zagranicznych, zwiększenie rozpoznawalności marki oraz stworzenie stabilnych kanałów przychodów. Rozwój eksportu pozwoli uniezależnić się od rynku krajowego i wahań koniunkturalnych na poszczególnych rynkach docelowych.