OGÓLNE WARUNKI DOSTAW / GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF DELIVERIES / STAL IMPEX SP. Z O.O.

Szanowni Państwo, w celu usprawnienia współpracy pomiędzy Firmą STAL IMPEX Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością a naszymi klientami, został utworzony dokument, który reguluje warunki dostawy materiału do odbiorcy:

Kluczowym zagadnieniem w/w dokumentu jest ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego VAT - § 3 Ogólnych Warunków Dostaw STAL IMPEX Sp. z o.o., który określa ,że „Sprzedający wystawia fakturę z dniem wydania towarów Kupującemu".

Ogólne Warunki Dostaw STAL IMPEX Sp. z o.o. mają zastosowanie od 01.10.2017.
Prosimy o podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z w/w dokumentem i odesłanie do firmy STAL IMPEX Sp. z o.o. (skan, pismo, mail) Informujemy również iż w/w dokument jest dostępny na stronie internetowej www.stalimpex.eu; Oświadczam, iż zapoznałem się z Ogólnymi Warunkami Dostaw STAL IMPEX Sp. z o.o. obowiązującymi od dnia 01.10.2017. Aktualizacja wrzesień 2022r.
Data
Podpis osoby uprawnionej
Dane jednostki (pieczątka)

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW STAL IMPEX Sp. z o.o.

Definicje ogólne
Użyte w dalszej części niniejszych Ogólnych Warunków Dostaw Stal Impex Sp. z o.o. określania oznaczają:
Sprzedający:
STAL IMPEX Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie przy ul. Łukasiewicza 49, wpisana do rejestru przedsiębiorców
KRS pod numerem 0000153622, NIP 6841817582, REGON 370356606.
Kupujący:
Osoba fizyczna, niebędąca konsumentem, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca stroną umowy ze Sprzedającym.
Strony:
Sprzedający i Kupujący.
OWD:
Ogólne Warunki Dostaw.
Niniejsze OWD stanowią wzorzec umowy - ogólne warunki umów, w rozumieniu art. 384 ustawy z dnia z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: „k.c.") i znajdują zastosowanie do umów sprzedaży, dostawy oraz innych umów zawieranych przez Strony. OWD obowiązują Strony w pełnym zakresie, chyba że Strony postanowiły inaczej w odrębnych umowach. OWD stosuje się również w przypadku zawarcia pomiędzy Stronami umów sprzedaży,
dostawy i innych umów w zakresie nieuregulowanym przez zawartą umowę.

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy dokument ma zastosowanie do wszystkich umów zawieranych między Stronami oraz stanowi
integralną część każdej umowy.
2. Pełny asortyment towarów dostępnych w ofercie znajduje się na stronach internetowych Sprzedającego:
a. www.stalimpex.eu;
b. www.krosagro.com.
1. Wszelkie informacje i dane dotyczące gatunku stali, przeliczników, rozmiarów i jakości wynikające z katalogów, prospektów i innych materiałów reklamowych są danymi orientacyjnymi i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, jeśli nie jest to wyraźnie stwierdzone w danym dokumencie.
4. Kupujący składając zamówienie oświadcza, że Ogólne Warunki Dostaw Sprzedającego zostały mu doręczone, są mu znane oraz, że OWD Sprzedającego akceptuje. OWD są dostępne dla Kupującego przed zawarciem umowy w formie pisemnej
w Siedzibie Sprzedającego oraz na stronie internetowej www.stalimpex.eu. Ponadto Sprzedawca doręcza Kupującemu
niniejsze OWD przed zawarciem pierwszej umowy pomiędzy Stronami. Jeśli Sprzedający i Kupujący pozostają w stałych relacjach handlowych, OWD wiążą Kupującego bez konieczności ich każdorazowego doręczenia/udostępnienia
Kupującemu przed zawarciem każdej z kolejnych Umów, o ile zostały prawidłowo doręczone/udostępnione przed zawarciem pierwszej z Umów.

§2
PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienie można złożyć w dziale handlowym Sprzedającego - zarówno telefonicznie, w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty, za pośrednictwem faksu, jak i w formie elektronicznej - pocztą e-mail (na adres biuro@stalimpex.eu).
2. Na prośbę Kupującego - Sprzedający może wystawiać certyfikaty lub atesty materiałowe. Za wystawianie tych
dodatkowych dokumentów Sprzedający może pobierać dodatkową odpłatność - o czym informuje w niniejszych OWD.

§ 3
WARUNKI DOSTAWY I ODBIORU TOWARU

1. Wydanie towarów Kupującemu następuje:
a. z chwilą załadunku towaru na środek transportu Kupującego lub przewoźnika zorganizowanego przez
Kupującego - w przypadku, gdy towar jest wydawany bezpośrednio Kupującemu lub zorganizowanemu przez niego przewoźnikowi;
b. z chwilą załadunku towaru na środek transportu Sprzedającego lub przewoźnika zorganizowanego przez Sprzedającego - w przypadku, gdy towar jest dostarczany transportem własnym Sprzedającego lub
organizowanym przez niego, do miejsca wskazanego przez Kupującego;
c. z chwilą pozostawienia tego towaru w uzgodniony sposób do dyspozycji Kupującego - w przypadku,
gdy towar jest pozostawiony w miejscu wskazanym przez Kupującego (np. Kupujący prosi o pozostawienie towaru przez pewien czas w magazynie Sprzedającego).
1. Z chwilą wydania towaru przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z towarem oraz
niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.
2. Sprzedający wystawia fakturę z dniem wydania towarów Kupującemu.
3. Sprzedający nie jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów, które powstały po przejściu ryzyka uszkodzenia lub utraty towaru na Kupującego.
4. Osoba odbierająca towar ma obowiązek:
a) z chwilą załadunku towaru na środek transportu Kupującego lub przewoźnika zorganizowanego przez Kupującego - w przypadku, gdy towar jest wydawany bezpośrednio Kupującemu lub zorganizowanemu przez niego przewoźnikowi albo,
b) z chwilą dostarczenia towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego - w przypadku, gdy towar jest dostarczany transportem własnym Sprzedającego lub organizowanym przez niego albo,
c) z chwilą pozostawienia tego towaru w uzgodniony sposób do dyspozycji Kupującego - w przypadku, gdy towar jest pozostawiony w miejscu wskazanym przez Kupującego,
potwierdzić odbiór towaru swoim czytelnym podpisem zawierającym pełne imię i nazwisko oraz datę odbioru towaru. Sprzedającemu przysługuje prawo kontroli dokumentu tożsamości osoby odbierającej towar oraz prawo kontroli dowodu rejestracyjnego pojazdu i naczepy, na które towar ma być załadowany. 1. Kupujący jest zobowiązany przed potwierdzeniem odbioru towaru do dokonania sprawdzenia towaru pod względem ilościowym, i jakościowym. W przypadku wystąpienia zastrzeżeń dotyczących jakości i ilości
odbieranych przez Kupującego towarów należy sporządzić protokół rozbieżności, w którym zostaną
odnotowane uwagi i zastrzeżenia dotyczące jakości i ilości odbieranych przez Kupującego towarów. Przyjmuje się, że w przypadku braku protokołu rozbieżności towar został odebrany bez zastrzeżeń. W przypadku zgłoszenia przez Kupującego zastrzeżeń - Kupujący uprawniony jest do zgłoszenia praw i roszczeń z tytułu rękojmi.
2. Uznaje się, że Sprzedawca dochował terminu dostarczenia Kupującemu towaru, jeżeli wydał go Kupującemu w terminie i w miejscu ustalonym przez Strony. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia
w przewozie towaru z przyczyn od niego niezależnych.

§4
FORMA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Zapłata ceny realizowana będzie w formie przelewu w terminie i na rachunek bankowy Sprzedającego oznaczone na wystawionej przez Sprzedającego fakturze VAT. Dniem dokonania zapłaty jest dzień wpływu ceny na wskazany rachunek bankowy Sprzedającego.
2. Sprzedający zastrzega, że prawo własności zakupionych towarów przechodzi na Kupującego w chwili prawidłowego dokonania na rzecz Sprzedającego zapłaty ceny towaru. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że do czasu uiszczenia ceny za daną partię towaru, towar pozostaje własnością Sprzedającego (zastrzeżenie
własności). Kupujący stanie się właścicielem towaru z chwilą zapłaty ceny za towar. W przypadku, kiedy Kupujący nie dokona zapłaty w określonym terminie i w określonej wysokości, Sprzedający ma prawo żądać od Kupującego zwrotu towarów, za które nie dokonano zapłaty w prawidłowy sposób, a także ma prawo
do ich zajęcia. Ponadto Sprzedający ma prawo żądać od Kupującego odszkodowania na zasadach ogólnych, w szczególności w przypadku gdy towar, którego własność Sprzedający zastrzegł w myśl niniejszego punktu, został zużyty, zniszczony, uszkodzony lub odsprzedany.
3. W przypadku, gdy opóźnienie jakiejkolwiek płatności wobec Sprzedającego przekroczy 60 dni, Sprzedający uprawniony jest do odstąpienia od zawartych z Kupującym umów w niewykonanej przez Sprzedającego
części bez wyznaczania terminu dodatkowego, a Kupujący zobowiązany będzie do pokrycia ewentualnych szkód poniesionych przez Sprzedającego z tego tytułu.
4. Kupujący zobowiązuje się ponieść wszelkie koszty związane z pozasądowym lub sądowym dochodzeniem roszczeń.

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
2. W przypadku odmiennego uregulowania postanowień umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym niż
postanowienia zawarte w OWD, Strony obowiązywać będą postanowienia umowy. WICEPREZES
ZARZĄDU

 


ENGLISH VERSION

 


Dear Customers, in order to improve the cooperation between STAL IMPEX Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością /a limited liability company/ and our customers, a document has been created, which regulates the conditions of the delivery of material to the recipient:

The key issue of the aforementioned document is the determination of the moment when the VAT obligation arises - § 3 of the General Terms and Conditions of Deliveries of STAL IMPEX Sp. z o.o., which stipulates that "the Seller issues an invoice on the day the goods are released to the Buyer".

Please sign the declaration that you have read the above document and send it back to STAL IMPEX Sp. z o.o. (scan, letter, e-mail) We would also like to inform you that the above-mentioned document is available on the following website: www.stalimpex.eu;

I hereby acknowledge that I have familiarised myself with the General Terms and Conditions of Deliveries of STAL IMPEX Sp. z o.o. being in force as of 01.10.2017 Updated September 2022.

Data: ………………
Signature of the authorised person: ………………..
Data of the entity (stamp): ……………….

GENERAL TERMS AND CONDITIONS
OF DELIVERIES OF STAL IMPEX SP. Z O.O.

General definitions
The terms used in the remainder of these General Terms and Conditions of Deliveries of Stal Impex Sp. z o.o. shall mean:
Seller:
STAL IMPEX Sp. z o.o. with its registered office in Krosno, 49 Łukasiewicza Street, entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register under number 0000153622, NIP 6841817582, REGON 370356606.
Buyer:
A natural person, not being a consumer, a legal person, an organisational unit without legal personality, who is a party to the contract with the Seller.
Parties:
Seller and Buyer.
GTC:
General Terms and Conditions of Deliveries.
These GTCs constitute a template agreement - general terms and conditions of agreement, within the meaning of Article 384 of the Act of 23 April 1964 of the Civil Code (hereinafter: "Civil Code") and are applicable to sales, delivery and other agreements concluded by the Parties. The GTCs shall apply to the Parties in full, unless the Parties have agreed otherwise in separate agreements. The GTCs shall also apply when the Parties conclude sales contracts, agreements for a delivery and other agreements to the extent not regulated by the concluded agreement.

§1
GENERAL PROVISIONS

1. This document applies to all contracts concluded between the Parties and forms an integral part of each contract.
2. The full range of goods on offer can be found on the Seller's website:
a. www.stalimpex.eu;
b. www.krosagro.com.
3. Any information and data concerning the steel grade, conversion rates, sizes and quality resulting from catalogues, brochures and other advertising materials are approximate data and do not constitute an offer within the meaning of the Civil Code, unless it is expressly stated in a given document.
4. By placing an order, the Buyer declares that the Seller's General Terms and Conditions of Delivery have been provided to him, are known to him and that he accepts the Seller's GTCs. The GTCs are available to the Buyer prior to the conclusion of the agreement in writing at the Seller's Registered Office and on the website www.stalimpex.eu. Furthermore, the Seller shall provide the Buyer with these GTCs prior to the conclusion of the first agreement between the Parties. If the Seller and the Buyer have a permanent business relationship, the GTCs shall be binding on the Buyer without the need to provide/serve them to the Buyer each time before concluding each subsequent Contract, provided that they have been duly provided/served before concluding the first Contract.

§2
PROCEDURE OF PLACING ORDERS

1. An order may be placed with the Seller's sales department by telephone, in writing, by post, by fax or electronically by e-mail.
2. At the request of the Buyer - the Seller may issue certificates or material approvals. The Seller may charge an additional fee for issuing these additional documents - which shall be specified in these General Terms and Conditions.

§ 3
DELIVERY AND COLLECTION CONDITIONS

1. Delivery of the goods to the Buyer shall take place:
a. when the goods are loaded onto the Buyer's means of transport or a carrier organised by the Buyer - when the goods are issued directly to the Buyer or a carrier organised by the Buyer;
b. when the goods are loaded onto the Seller's means of transport or a carrier organised by the Seller - when the goods are delivered by the Seller's own transport or organised by the Seller to the place indicated by the Buyer;
c. when the goods are left in an agreed manner at the disposal of the Buyer - in case the goods are left at the place indicated by the Buyer (e.g. the Buyer asks to leave the goods for a certain period of time in the Seller's warehouse).
2. The benefits and burdens associated with the goods and the risk of accidental loss or damage to the goods shall pass to the Buyer upon the release of goods.
3. The Seller shall issue an invoice on the date of release of goods to the Buyer.
4. The Seller shall not be liable under warranty for any physical defects of the goods that occur after the risk of damage or loss of the goods has passed to the Buyer.
5. The person collecting the goods has the obligation:
a. as soon as the goods are loaded onto the Buyer's means of transport or a carrier organised by the Buyer - if the goods are handed over directly to the Buyer or a carrier organised by the Buyer, or,
b. when the goods are delivered to the place indicated by the Buyer - in case the goods are delivered by the Seller's own means of transport or by a carrier organised by the Seller or,
c. when the goods are left in an agreed manner at the disposal of the Buyer - if the goods are left at the place indicated by the Buyer, confirm the reception of the goods with his legible signature including his/her full name and the date of receiving the goods. The Seller shall have the right to inspect the identity document of the person collecting the goods and the right to inspect the registration certificate of the vehicle and semi-trailer on which the goods are to be loaded. 6. Before confirming the acceptance of goods, the Buyer is obliged to check the goods in terms of quantity and quality. In the event of any reservations regarding the quality and quantity of the goods received by the Buyer, a discrepancy report shall be drawn up, in which the comments and reservations regarding the quality and quantity of the goods received by the Buyer shall be noted. In the absence of a discrepancy report, the goods shall be deemed to have been accepted without reservation. In the event of reservations by the Buyer - the Buyer shall be entitled to make warranty rights and claims.
7. The Seller shall be deemed to have complied with the time limit for delivery of the goods to the Buyer if he has delivered the goods to the Buyer on the date and at the place agreed by the Parties. The Seller shall not be liable for delays in transporting the goods for reasons beyond its control.

§4
FORM AND TERMS OF PAYMENT

1. The price shall be paid by bank transfer within the time limit and to the bank account of the Seller indicated on the VAT invoice issued by the Seller. The day of payment shall be the day the price is credited to the indicated bank account of the Seller.
2. The Seller reserves that the ownership right to the purchased goods passes to the Buyer at the time of proper payment to the Seller of the price of the goods. The Buyer acknowledges that by the time the price for a given batch of goods has been paid, the goods shall remain the property of the Seller (reservation of ownership). The Buyer shall become the owner of the goods upon payment of the price for the goods. If the Buyer fails to make payment within the specified time limit and in the specified amount, the Seller shall have the right to claim from the Buyer the return of the goods that have not been paid for in the correct manner, and shall also have the right to seize them. In addition, the Seller shall have the right to demand compensation from the Buyer on general terms, in particular if the goods, the ownership of which was reserved by the Seller pursuant to this section, have been used up, destroyed, damaged or resold.
3. If the delay in any payment to the Seller exceeds 60 days, the Seller shall be entitled to withdraw from the agreements concluded with the Buyer in the part not performed by the Seller, without setting a grace period and the Buyer shall be obliged to cover any damages incurred by the Seller on this account.
4. The Buyer undertakes to bear all costs associated with extrajudicial or judicial enforcement of claims.

§5
FINAL RESOLUTIONS

1. In matters not regulated, the relevant provisions of Polish law, in particular the provisions of the Civil Code, shall apply.
2. If the provisions of the agreement between the Seller and the Buyer differ from the provisions contained in the GTCs, the provisions of the agreement shall be binding upon the Parties.

VICE-PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD